Home

Test av IT-mognaden

Mognadstest

Besvara följande fem frågor med Ja eller Nej beroende på om beskrivningen stämmer överens med praxis inom din verksamhet.  Frågorna handlar om hur ni arkiverar e-mail inom verksamheten.  I USA har företag förlorat rättstvister både för att de sparat för mycket och för att de sparat för litet.

  1. Enskilda medarbetare avgör själva vad som skall ske med e-breven, skall de kastas eller vill han eller hon spara dem i sin privata mapp.
  2. Medarbetarna har pratat om vad man skall göra med e-brev.  Var och en lagrar dock fortfarande sina e-brev som han eller hon vill inom de överenskomna ramarna
  3. Det finns en av ledningen formulerad policy om hur e-brev skall hanteras, men ingen kontroll sker av att anvisningarna följs.
  4. Det finns klara regler för vilka e-brev som skall sparas, och för hur och var arkiveringen skall ske.  Arkiveringen sker centralt.  E-breven klassificeras med avseende på ämnesområde och vem som skall ha tillgång till dem.  Reglernas efterlevnad kontrolleras och följs upp. 
  5. Förutom vad som sägs under punkt 4 gäller också att e-breven arkiveras i en databas där det är lätt att i efterhand hitta enskilda mail med hjälp av avancerad sökning på ämne, avsändare, mottagare, projekttillhörighet, enskilda sökord  etc.  Sökmotorerna och klassificeringssystemet utvecklas fortlöpande.

Ditt första Ja-svar avgör mognadsnivån.

Tag inte testet för allvarligt, men det ger ändå en fingervisning om kvaliteten och mognaden i e-posthanteringen inom din verksamhet.  Läs mer om mognadstrappan här.

Halvdagsseminarium om IT-styrning

Den 23 april 2010 håller jag ett halvdagsseminarium om IT-styrning på Elfviksgården på Lidingö  i samarbete med DPU.

 [läs mer...]

Min bok IT-styrning

I april 2009 utkom min bok IT-styrning - vad ledning och styrelse behöver känna till om informationsteknologi.

Den kom ut på Konsultförlaget som numera har övertagits av Liber AB.

ISACA Sweden Chapter har köpt in den till sina medlemmar.

Rekommenderas av stora Revisionsföretag.

 [läs mer...]

Testa hur din verksamhet använder elektronisk post (e-mail) och på vilket trappsteg på mognadstrappan ni befinner er. [läs mer...]

Vill du veta mer?  Läs här om vad jag kan erbjuda. [läs mer...]

Copyright © 2005-2010 Rabbe Kurtén; Alla rättigheter förbehålls.          Senast uppdaterad 2010-04-06